จดหมายเหตุรายเดือน พฤษภาคม 2017

สำนักวัฒนธรรมร่วมศึกษาแนวทางขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำนักวัฒนธรรมร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดสารสนเทศห้องสมุด

สำนักวัฒนธรรมและสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเพิ่มความรู้การจัดการสารสนเทศสำหรับห้องสมุดพร้อมบูรณาการการใช้เครื่องมือ ULIBM

สร้างแนวทางดำเนินชีวิตตามแนวพุทธในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๕

พระอาจารย์สุบรรณ์ชี้แนะการฝึกจิตและสติควรเริ่มจากการถือปฏิบัติศีล ๕ ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๕

สำนักวัฒนธรรมจัดเวทีสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาหมอลำในขอนแก่น

สำนักวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นเปิดเวทีระดมความคิดและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์หมอลำให้ยั่งยืนในปัจจุบัน พร้อมสร้างเครือข่ายศิลปินหมอลำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น