“ศิลป์แตก” : คิดดี ตีแตก นิทรรศการ Art Ex by Art Ed

0
291

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการ Art Ex by Art Ed “ศิลป์แตก” (คิดดี ตีแตก) ผลงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อ.เขม เคนโคก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งนิทรรศการได้รับความสนใจากนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ รวมถึงศิลปินอิสระ

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า นิทรรศการ Art Ex by Art Ed “ศิลป์แตก” เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ ภายใต้การแนะนำของคณาจารย์ผู้สอนผู้มากประสบการณ์ ซึ่งผลงานทั้งหมดล้วนมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยแนวคิดในการจัดนิทรรศการมีความน่าสนใจแสดงออกถึงกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และความพยายามในการสร้างงานศิลปะแต่ละชิ้น เชื่อว่าผลงานทุกชิ้นเป็นส่วนช่วยให้สนใจหรือผู้ชมเกิดความสุข อิ่มเอมใจ เกิดความหวัง สุนทรียะ และเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ

นายเกียรติมณี ธงยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความสำคัญของศิลปะ ซึ่งศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ตลอดเวลา เป๋นสิ่งที่จรรโลงความจริง ความดี ความงามในจิตใจของมนุษย์ และยังสามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการจัดนิทรรศการ Art Ex by Art Ed “ศิลป์แตก” (คิดดี ตีแตก) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดนิทรรศการ และเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองถึงความสามารถและความถนัดที่มีอยู่ เปิดโอกาสให้สร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญในการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมถึงกระบวนการทำงานร่วมกัน และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของผลงานศิลปะ

นายเกียรติมณี ธงยศ เพิ่มเติมว่า นิทรรศการศิลปะนิพนธ์นักศึกษาศิลปศึกษารุ่นที่ 26 นิทรรศการ Art Ex by Art Ed “ศิลป์แตก” (คิดดี ตีแตก) มีแนวคิดในการสร้าวงสรรค์ผลงานโดยนำคำว่า “ศิลป์” ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มนุาย์สร้างสรรค์ แสดงออกทางความรู้สึก ความคิด อารมณ์ และจินตนาการ อย่างมีเจตนา และคำว่า “แตก” ซึ่งหมายถึง การแตกฉานทางความคิดไปในทางที่เจริญงอกงาม เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันเป็นคำว่า “ศิลป์แตก” ให้มีความหมายถึงเดียว สะท้อนได้ว่า ว่าที่ครูศิลปะทุกคนมีความมุ่งมั่นถ่ายทอดเรื่องราวของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผ่านการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิด อารมณ์ และจินตนาการ ด้วยกระบวนการตกผลึกและตีประเด็นความคิดให้แตกฉานเพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไป

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์นักศึกษาศิลปศึกษารุ่นที่ 26 นิทรรศการ Art Ex by Art Ed “ศิลป์แตก” (คิดดี ตีแตก) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2560 ที่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอขอบคุณภาพโดย Aurailak Noon Champathong, Chutima Oum และ ปา ริญ