จดหมายเหตุรายเดือน เมษายน 2017

คุ้มสีฐาน

คุ้มสีฐาน .....

ลานวัฒนธรรม

ลานวัฒนธรรม .....

เวทีกลางแจ้ง

เวทีกลางแจ้ง .....

พุทธศิลป์สถาน (อาคารพุทธศิลป์)

พุทธศิลป์สถาน (อาคารพุทธศิลป์) .....

ห้องประชุมสำนักวัฒนธรรม ชั้น 3

ห้องประชุมสำนักวัฒนธรรม ชั้น 3 .....

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม ............

ศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น

ที่มา ศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) เป็นหน่วยงานและศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “9 เสน่ห์ 8 วิถี” ทั้งนี้ศูนย์บันดาลไทยเป็นพื้นที่รวบรวมและสังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ให้สะท้อนออกมาเป็น “เสน่ห์ไทย” เพื่อนำมาใช้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกที่ดีงามและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี...
video

การประกวดเดี่ยวแคน ประเภทประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือก

การประกวดเดี่ยวแคน ประเภทประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือก ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
video

การประกวดเดี่ยวแคน ประเภทเยาวชน รอบคัดเลือก

การประกวดเดี่ยวแคน ประเภทเยาวชน รอบคัดเลือก ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
video

บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 24 – แสดงธรรมเทศนาโดยพระครูภาวนาโพธิคุณ

บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 24 การแสดงธรรมเทศนาโดยพระครูภาวนาโพธิคุณ วัดโพธิ์โนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น