จดหมายเหตุรายเดือน เมษายน 2017

3. คุ้มสีฐาน

คุ้มสีฐาน พื้นที่อาคารชุดสำหรับจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นศูนย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของสถานที่และภาพลักษณ์ในการทำกิจกรรมในอนาคต รวทั้งเป็นบริเวณของศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม เป็นบริเวณที่จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

5. ลานวัฒนธรรม (ลานหน้าหอศิลป์)

ลานวัฒนธรรม (ลานหน้าหอศิลป์) พื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่ มีรูปแบบที่สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. เวทีกลางแจ้ง (อัฒจรรย์)

เวทีกลางแจ้ง (อัฒจรรย์) พื้นที่กว้างขวาง ประกอบด้วยเวทีที่ออกแบบอย่างสวยงาม อัฒจรรย์ที่มีความจุกว่า 1,000 ที่นั่ง และพื้นที่ว่างสำหรับการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย รองรับกิจกรรมหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมการแสดง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมอื่นๆ

2. พุทธศิลป์สถาน (อาคารพุทธศิลป์)

พุทธศิลป์สถาน (อาคารพุทธศิลป์) พื้นที่ที่มีการออกแบบจากพื้นฐานของพุทธศิลป์อีสาน พื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย ที่งการจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมด้านศาสนา พื้นที่ประกอบด้วย ห้องประชุม และสนามหญ้าที่กว้างขวาง

6. ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักวัฒนธรรม

ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักวัฒนธรรม ห้องประชุมขนาดเล็กเหมาะสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

1. หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม อาคารทรงเล้าข้าวของชาวอีสาน พื้นที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อาทิ การกิจกรรมอบรม เสวนา สามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต์ในการจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 และ ชั้น 3 ห้องอีสานนิทัศน์

ศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น

ที่มา ศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) เป็นหน่วยงานและศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “9 เสน่ห์ 8 วิถี” ทั้งนี้ศูนย์บันดาลไทยเป็นพื้นที่รวบรวมและสังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ให้สะท้อนออกมาเป็น “เสน่ห์ไทย” เพื่อนำมาใช้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกที่ดีงามและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี...
video

การประกวดเดี่ยวแคน ประเภทประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือก

การประกวดเดี่ยวแคน ประเภทประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือก ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
video

การประกวดเดี่ยวแคน ประเภทเยาวชน รอบคัดเลือก

การประกวดเดี่ยวแคน ประเภทเยาวชน รอบคัดเลือก ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
video

บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 24 – แสดงธรรมเทศนาโดยพระครูภาวนาโพธิคุณ

บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 24 การแสดงธรรมเทศนาโดยพระครูภาวนาโพธิคุณ วัดโพธิ์โนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น