พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๓”

0
364

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศแห่งความสงบและการปฏิบัติธรรม

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๒๓ ได้รับความเมตตาจาก “พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ” สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงธรรมเทศนา

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความได้ดังนี้ การศึกษาธรรมะควรตั้งสมาธิให้แน่วแน่ ค้นหาความจริงในธรรม เพราะพระธรรมล้วนมีอยู่รอบตัวเราและธรรมะเป็นของทุกคน ซึ่งเป้าหมายของการศึกษาธรรมะล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน ธรรมะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งและเป็นสิ่งที่มีมาอย่างเนิ่นนานแล้ว ขึ้นอยู่กับการตั้งใจศึกษาและนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม โดยการศึกษาเรียนรู้ธรรมะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งนั่นจะเป็นเนื้อธรรมะ หัวใจธรรมะ คิดพิจารณาหาความจริงในธรรมและนำไปปฏิบัติ ซึ่งการเข้าถึงเนื้อธรรมล้วนเกิดจากการพินิจอย่างถ่องแท้ รับฟัง และนำสิ่งที่ได้จากธรรมนั้นขบคิดพิจารณา มุ่งสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ถึงสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ ๑๐ ประการ ๑) อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา ๒) อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆ กันมา ๓) อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ ๔) อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรา ๕) อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง ๖) อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา ๗) อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ ๘) อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน ๙) อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้ และ ๑๐) อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา แต่ทั้งหมดควรเชื่อจากการพินิจพิจารณาจนเห็นความจริงทั้งหมดล้วนเกิดเป็นกุศลคือประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติต่อไป

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พระพุทธรูปไม้ เชี่ยนหมาก โบราณ วัตถุเครื่องใช้ในอดีตของชาวอีสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓