[สกู๊ป] เสพสุนทรียะโลกศิลปะใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62”

0
203

สิ้นเดือนเก่าเข้าเดือนใหม่ ผลงานศิลปะถูกบรรจุเข้ายนต์เหล็กสัญจร ตะลอนล่องมาจากแดนไกล และได้นำโลกศิลปะใบใหม่เข้ามาเทียบท่า ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมมือกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” นับว่าเป็นเวทีสำคัญอีกเวทีหนึ่งในการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ยลโฉมงานศิลปะระดับชาติ ที่ศิลปินทุกท่านต่างพิถีพิถันผลิตผลงานของตนเองออกมา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ และเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2560 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานและร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน โดยมี ผศ.ภานุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ และดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย, รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินอิสระร่วมงานอย่างคับคั่ง

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกเหนือจากความร่วมมืออันดีนี้แล้ว ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงพัฒนาการและการเคลื่อนไหวของวงการศิลปะ ทำให้ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสสัมผัสถึงความสุนทรีจากงานศิลปะเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วศิลปิน หรือนักศึกษาทางด้านศิลปะจะได้นำแนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนา และจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 เป็นความร่วมมือระหว่าง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นการแสดงออกของศิลปินในสาขาต่างๆ ที่ออกมาให้เห็นทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม และผลงานดังกล่าวก็ถูกคัดสรรมาโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ผลงานดังกล่าวจึงเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าแก่การเผยแพร่ ผลงานด้านศิลปะให้กว้างไกล และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันเป็นเลิศทางศิลปะของประเทศไทย

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติมว่า ได้เริ่มนำผลงานไปแสดงสัญจรในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ปี 2529 เป็นครั้งแรก และก็ได้นำผลงานมาแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นครั้งแรกในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ปี พ.ศ. 2541 และได้แสดงผลงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ มาจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2560 นี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 208 ชิ้น และมีผลงานถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง จำนวน 66 ชิ้น ซึ่งหอศิลป์ได้จัดการแสดงนิทรรศการสัญจรโดยแบ่งเป็น 2 สาย คือ 1.สายเหนือและอีสาน 2.สายใต้และสายตะวันออก และนำผลงานมาแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผลงานรางวัล จำนวน 4 ชิ้น และผลงานที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงจำนวน 29 ชิ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต่อไป

นายนิติศาสตร์ การถัก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา “รู้สึกดีใจและตื่นเต้น ที่ได้เข้ามาชมศิลปะแนวใหม่ๆแปลกตา แต่ผลงานบางชิ้นเรายังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงเพราะต้องอาศัยประสบการณ์ และยังต้องศึกษาศิลปะอีกมากมาย”

นางสาวประกายดาว ตะสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ “รู้สึกว่าการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะแบบนี้ดีมาก เพราะอยากมาดูงานของศิลปินท่านอื่นๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนอื่นๆที่สนใจในงานด้านนี้ด้วย”

ผลงานในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติที่มาจัดแสดงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จากการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน ซึ่งศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์ และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นความสำคัญของการแสดงผลงานระดับประเทศมีความเป็นมายาวนานในด้านของผลงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ริมบึงสีฐาน) ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043332760 (ในวันและเวลาราชการ)

เรื่อง : ปริญธิดา โพธิ์พะนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์