โปงลางสินไซตัวแทนมข.ร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์อีสานในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

0
355

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.ธรณัส หินอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวัฒนธรรม คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ ศิลปะการแสดง และประเพณีอีสาน ในงาน “ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 : สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ซึ่งวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำการแสดงชุดกลองยาวบุญผะเหวด ร่วมเผยแพร่ในงานดังกล่าว

ชุดการแสดง “กลองยาวบุญผะเหวด” เป็นการผสมผสานระหว่างกลองยาวและงานบุญผะเหวดซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวอีสาน หนึ่งในบุญสิบสองเดือนตามประเพณีฮีตสิบสอง โดยบุญผะเหวดเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้แสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยเกิดความร่วมมือกันระหว่างคนในท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดเตรียมงานไปจนถึงช่วงพิธีกรรม ซึ่งประกอบด้วย การอัญเชิญพระอุปคุต การแห่ผ้าผะเหวด การแห่กัณฑ์หลอน ในขบวนแห่ผู้ร่วมขบวนจะฟ้อนรำอย่างสนุกสนานคึกครื้นโดยมีคณะกลองยาวร่วมบรรเลงในขบวนแห่ ซึ่งรูปแบบการแสดงแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1) การแสดงวิถีชีวิตประเพณีบุญผะเหวด 2) การแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง 3) ขบวนนางรำและวงกลองยาวแห่ขันดอกไม้ และ 4) ฟ้อนกลองยาวและนำต้นกัณฑ์หลอนถวายวัด

สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เกิดจากแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ จึงได้จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยในปี 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 82 สถาบัน สำหรับในปี 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม รับหน้าที่เจ้าภาพในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18