จดหมายเหตุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2017

ร่วมชมนิทรรศการ Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs

หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดแสดงนิทรรศการ Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs โดย อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ จัดแสดงระหว่าง 6-24 มีนาคม 2560 ณ...

มข. นำศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมถ่ายทอดงานเทศกาลงานไหมผูกเสี่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน"งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2559" โดยวงโปงลางสินไซ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเป็นอีสานในนิทรรศการ "สะออนเสียงลำ ลำนำเสียงแคน"

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชม “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมผลงานศิลปกรรมที่สะท้อนสังคมผ่านแนวคิดศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศลรับวันใหม่ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนมีนาคม ๖๐

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างกุศลในกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" | ๑๓ มี.ค. ๖๐

[สกู๊ป] เสพสุนทรียะโลกศิลปะใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62”

ศิลปกรรม คือผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีศิลปะจากความรู้ จิตนาการ ประสบการณ์ สภาพสังคม การเมือง ตลอดจนขนบประเพณีและวัฒนธรรม ถือเป็นสิ่งมีคุณค่าสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตจิตใจของผู้คน ตลอดจนสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

โปงลางสินไซตัวแทนมข.ร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์อีสานในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำอัตลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานร่วมเผยแพร่ในงาน "ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 : สานศิลป์ ถิ่นสองแคว" ณ มรภ.พิบูลสงคราม

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๒

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๒ | ๒๔ ก.พ. ๖๐