[สกู๊ป] พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๑”

0
341

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และญาติธรรม ในบรรยากาศแห่งความสงบและการปฏิบัติธรรม

ตะวันคล้อยลอยต่ำในวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน เป็นสัญญาณเตือนพุทธศาสนิกชนชาว มข. จวนจะถึงเวลา “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” บรรยากาศตอนเย็นที่เหมาะกับการพักผ่อนจิตใจ ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาร่วมงาน ใบหน้าเบิกบานสำราญใจ เมื่อบทสวดมนต์เริ่มบรรเลงจากเสียงครื้นเครงเริ่มสงบ ทำนองที่คุ้นเคยได้ดำเนินตามพิธีกรรมทางศาสนา เป็นวิถีของชาวพุทธในการอนุรักษ์สืบสานและสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศนาจากพระครูสันติ โพธิธรรม วัดป่ากิตติยานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

พระครูสันติ โพธิธรรม เมตตาแสดงธรรมเทศนาให้ข้อคิดในเรื่อง อนุปุพพิกถา หมายถึง เทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดจากง่ายไปหายาก เพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังธรรมชั้นสูง คือ อริยสัจ มี 5 ประการ คือ ทานกถา ถ้อยคำที่พรรณานาทาน สีลกถา ถ้อยคำที่พรรณนาศีล สัคคกถา ถ้อยคำที่พรรณนาสวรรค์ กามาทีนวกถา ถ้อยคำที่พรรณนาอาทีนพ คือ โทษของกาม เนมขัมมานิสังสกถา ถ้อยคำที่พรรณนาอานิสงส์ของเนกขัมมะ คือ การออกจากกาม

เมื่อได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาทั้ง 5 ประการนี้แล้ว ทรงพิจารณาเห็นว่า ผู้ฟังมีจิตแช่มชื่นผ่องใส ปราศจาก นิวรณ์ คือ กิเลสเครื่องกั้นจิต มีจิตบริสุทธิ์ผ่องใส สมควรที่จะรับพระธรรมที่สูงขึ้นไป เหมือนอย่างผ้าที่ซักให้สะอาดปราศจากมลทินต่าง ๆ ควรที่จะรับน้ำย้อมได้แล้ว จึงได้ทรงแสดงอริยสัจ ๔ เป็นลำดับถัดไป

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” จัดขึ้นในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน (หรือวาระอื่นตามความเหมาะสม) โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น การแสดงธรรมเทศนาโดยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พระพุทธรูปไม้ เชี่ยนหมาก โบราณ วัตถุเครื่องใช้ในอดีตของชาวอีสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวรศักดิ์ วรยศ โทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓

เรื่อง : ปริญธิดา โพธิ์พะนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์