ปิดรับสมัครการประกวดการจัดพานบายศรี 3 ชั้น ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 60

0
677

close - ประกวดพานบายศรี* ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากผู้สมัครครบตามจำนวน *

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้านงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560 การแข่งขันจัดพานบายศรี 3 ชั้น

เกณฑ์การแข่งขัน
1. สมาชิกทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 5 คน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
2. ผู้เข้าแข่งขันรับจำนวนจำกัด 20 ทีม
3. คณะกรรมการจะจัดเตรียมพาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ไว้ให้ทีมละ 1 ใบ โดยให้ใช้พานที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
4. ให้จัดเตรียมเครื่องบูชา และดอกไม้ตกแต่ง (ใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น) มาเอง สำหรับ อุบะ ดอกข่า และเย็บแบบ ให้ทำในเวลาแข่งขัน
5. ให้จัดเตรียมใบตอง พร้อมที่จะพับ การพับแมงดา และการประกอบพานบายศรีในเวลาการแข่งขัน
6. วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหามาเองทั้งหมด
7. อนุโลมให้ใช้โฟมในส่วนฐาน และแกนกลาง โดยขนาดความสูงไม่เกิน 1 เมตร
8. ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 30 นาที
9. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้งบประมาณสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท

รางวัลสำหรับการประกวด
1.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน
1. ขนาด รูปทรง สัดส่วน 20 คะแนน
2. ความประณีต สวยงาม 30 คะแนน
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน
4. การนำเสนอ 10 คะแนน
5. มีกระบวนกรทำงานเป็นทีม และรักษาความสะอาดเป็นระเบียบทั้งในขณะปฏิบัติงานและเมื่อแล้วเสร็จ 10 คะแนน
6. จัดตกแต่งเครื่องบูชาครบถ้วน สำหรับงานบวช 10 คะแนน

การสมัครเข้าประกวด
1. รับสมัคร ทีมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kku.ac.th , http://aca.kku.ac.th และ http://cac.kku.ac.th
2. ติดต่อทราบรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ /โทรสาร 043 -332035 , 043 – 332760
3. เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าทีมที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ได้สละสิทธิ์

คณะกรรมการรับสมัคร
นายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม โทรศัพท์ 095 -6600322
นายวรศักดิ์ วรยศ นักวิชาการวัฒนธรรม โทรศัพท์ 086-3465133
นายณัฐุวฒิ จารุวงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โทรศัพท์ 084 – 9600261
นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 089 – 5698054
นาวสาวคณิตตา คลังทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 081 – 7290816

หมายเหตุ
1. ให้ทุกทีมเตรียมการนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการฟังในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมาไม่ทันเวลาที่กำหนด จะอนุโลมให้ร่วมแข่งขันได้ แต่จะต้องเสร็จทันตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการแจ้งไว้
2. กำหนดจัดประกวดการแข่งขัน ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 ณ อาคารจตุรมุข อุทยานสวนเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เวลาการประกวดแข่งขัน
– ลงทะเบียน 08.30 – 90.00 น.
– เวลาแข่งขัน / ตัดสิน 09.00 – 12.30 น.
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด