สร้างสุนทรียะจากศิลปินรุ่นใหม่ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33

0
312

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชม “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้กับเยาวชน ก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้ และแสวงหาแนวคิดวิธีการใหม่ๆ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

“การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-30 มกราคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข. เปิดให้บริการ 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ และดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย, รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินอิสระร่วมงาน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนะต่อผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดให้มีการแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นการจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 ถือว่าเป็นครั้งแรกที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปะให้แก่เยาวชน โดยจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานที่ได้คัดเลือกจากการประกวดผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบจากทั่วประเทศ ทั้งนี้เป็นการผสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นภาระที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุงและส่งเสริมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีผู้สนใจจากหลากหลายสาขา และเป็นโอกาสของเรียนใน 3 คณะหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแรงบันดาลใจต่อไป ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขอขอบคุณหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้แสดงผลงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ตลอดมา และเห็นความสำคัญ รวมถึงศิลปินทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในการร่วมสนับสนุนส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวว่า หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับและเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในระดับประเทศนี้ โดยหอศิลปวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดมา การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานศิลปะในระดับชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกคัดสรรมาโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ทุกผลงานที่นำมาจัดแสดงล้วนทรงคุณค่าควร พร้อมแสดงถึงความเป็นเลิศทางศิลปะและการพัฒนาทางศิลปะของประเทศไทย เป็นโอกาสที่ดีของหอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานจากการสะท้อนแนวคิดของศิลปินรุ่นใหม่

ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า งานศิลปกรรมรุ่นเยาว์เป็นการแสดงงานศิลปกรรม อีกเวทีหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์มีความพิเศษแตกต่างจากการจัดประกวดศิลปกรรมทั่วไป คือ ไม่จำกัดเรื่องราวการนำเสนอ ไม่มีการตัดสินแบ่งเป็นประเภทรางวัล ทั้งผลงานประเภท จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และผลงานอื่นๆ โดยถือเอาความสมบูรณ์ของผลงานเป็นสำคัญ จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายและกล้าแสดงออก จึงเป็นโครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่ง

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติมว่า การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 13 ที่ทางหอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้นำมาจัดแสดง ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจอย่างดีจากนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนฟื้นฟูและส่งเสริมงานด้านศิลปกรรมร่วมสมัย ได้จัดให้ศิลปินร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 264 ท่าน และมีผลงานทั้งสิ้น จำนวน 366 ชิ้น คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัล จำนวน 10 ชิ้น และพิจารณาคัดเลือกศิลปินรางวัลสนับสนุน จำนวน 6 ราย รวมทั้งคัดเลือกให้ได้ร่วมแสดง จำนวน 111 ชิ้น ที่จะสัญจรจัดแสดงตามหอศิลป์่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานศิลปะที่เข้าร่วมจัดแสดงเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง จำนวน 48 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 54 ชิ้นงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต่อไป

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ริมบึงสีฐาน) ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043332760 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ภาพ อนุศาสตร์ โคตรเพชร ณัฐวุฒิ จารุวงศ์