“สานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม” ขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

0
257

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มีคุณูปการต่อฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดมา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พุทธศิลป์สถานและคุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในการร่วมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการสรุปกิจกรรมที่ได้สร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา พร้อมบอกเล่าแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ขอขอบคุณเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยิ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม สำเร็จลุล่วงอย่างดีเยี่ยม กิจกรรมทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสรรค์กิจกรรมตลอดปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำหรับในปี ๒๕๖๐ มีแนวคิดในการเปิดพื้นที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม พุทธศิลป์สถาน และคุ้มสีฐาน ให้เป็น Art and Culture Park บูรณาการศิลปวัฒนธรรมให้เป็นฐานของการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งสิ้นร่วม ๒๕ กิจกรรม มีทั้งกิจกรรมต่อเนื่องและกิจกรรมใหม่ ทั้งนี้จะมีการพัฒนารูปแบบให้เกิดความประทับใจ แรงบันดาลใจในการใช้ศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกเข้าไปในการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดการเรียนรู้ต่อไปได้ โดยเครือข่ายทุกท่านเป็นกำลังที่สำคัญ ความร่วมแรงร่วมใจที่มีทั้งในวันนี้และอนาคตล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม และยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายทุคภาคส่วนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นกัน