พุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ต้อนรับศักราชใหม่

0
320

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่แห่งธรรมะให้พุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลทำบุญตักบาตร พร้อมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชมสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

จากนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำโดยพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี พร้อมนี้ได้มีปาฐกถาธรรมเพื่อสร้างกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตตลอดปี ๒๕๖๐ ว่าในโอกาสมงคลขึ้นศักราชใหม่ ๒๕๖๐ เราทั้งหลายล้วนปราถนาให้เป็นปีที่มีความสุขความเจริญ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาความเจริญมีอยู่ ๒ ส่วน คือเจริญภายนอกและเจริญภายใน ความเจริญภายนอกก็มีความสำคัญ เช่น การประกอบอาชีพการงานล้วนต้องการความเจริญในหน้าที่การงานนั้นๆ อีกส่วนหนึ่งความเจริญภายในซึ่งเป็นความเจริญแท้จริง คือ ด้านจิตใต วัตถุเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเจริญได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ความเจริญ้านจิตใจเป็นความเจริญทีมั่นคง การสร้างกุศลทำบุญตักบาตรเป็นการสร้างความเจริญทางด้านจิตใจให้กับเรา ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างขึ้นช่วยส่งผลให้ประสบความสุขความเจริญตลอดจนสังคม องค์กร ญาติมิตร ที่อยู่รอบข้างด้วย

สำหรับกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

โดยกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระจัดขึ้นทุุกวันพระแรกของเดือน หรือโอกาสสำคัญอื่นๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cac.kku.ac.th หรือ โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐