เชิญร่วมประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 60

0
441

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560 การประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร | สมัครออนไลน์

เกณฑ์การแข่งขัน
1. ผู้เข้าร่วมการประกวดเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดเป็นคู่ ไม่จำกัดเพศ
2. ผู้เข้าร่วมประกวดรับจำนวนจำกัด 20 ทีม
3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอีสาน และมีรูปแบบสร้างสรรค์ ร่วมสมัยสวยงาม
4. นำเสนอผลงานการแต่งกายทีมละไม่เกิน 3 นาที
5. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้งบประมาณสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท

รางวัลสำหรับการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน
1. ความประณีต สวยงามของชุด 25 คะแนน
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน
3. บุคลิกภาพ 30 คะแนน
4. การนำเสนอ ข้อมูลการแต่งกาย 20 คะแนน

การสมัครเข้าประกวด
1. รับสมัคร ทีมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่ น หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kku.ac.th , http://aca.kku.ac.th และ http://cac.kku.ac.th
2. ติดต่อทราบรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ /โทรสาร 043 -332035 , 043 – 332760
3.เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ถือว่าทีมที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ได้สละสิทธิ์

คณะกรรมการรับสมัคร
นายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม โทรศัพท์ 095 -6600322
นายวรศักดิ์ วรยศ นักวิชาการวัฒนธรรม โทรศัพท์ 086-3465133
นายณัฐุวฒิ จารุวงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โทรศัพท์ 084 – 9600261
นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 089 – 5698054
นาวสาวคณิตตา คลังทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 081 – 7290816

หมายเหตุ
1. ให้ทุกทีมเตรียมการนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการฟังในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมาไม่ทันเวลาที่กำหนด จะอนุโลมให้ร่วมแข่งขันได้ แต่จะต้องเสร็จทันตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการแจ้งไว้
2. กำหนดจัดประกวดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560 ณ อาคารจตุรมุข อุทยานสวนเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เวลาการประกวดแข่งขัน – ลงทะเบียน 16:00-17:00 น. – เวลาแข่งขัน / ตัดสิน 17:00-19:00 น.
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด