คณะข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์อีสาน

0
158

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายวิทยา วุฒิไธสง เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักวัฒนธรรมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ ในการเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์การศึกษา “ห้องอีสานนิทัศน์” ร่วมซึมซับ วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเข้าใจถึงที่มาและแก่นแท้ของความเป็นอีสาน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการจัดการความเครียดจากการทำงาน สร้างความสมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการ เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข