พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๐”

0
174

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และญาติธรรม ในบรรยากาศแห่งความสงบและการปฏิบัติธรรม

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนาจากหลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

หลวงตาศิริ อินทสิริ เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความได้ดังนี้ การทำสมาธิเป็นสิ่งที่โดยเป็นการควบคุมลมหายลมหายใจ ซึ่งลมหายใจเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดสติ โดยสติเปรียบก็เสมือนเชือกเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตล่ามจิตไว้ไม่ให้หลุดลอย ทั้งนี้เมื่อจิตหลุดพ้นจากขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว หากจิตหยุดทำงานและระลึกให้เกิดสมาธิได้แล้วจะเข้าสูู่เจโตวิมุตติ ทั้งนี้เมื่อจิตสงบก็เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในที่สุด

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” จัดขึ้นในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน (หรือวาระอื่นตามความเหมาะสม) โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น การแสดงธรรมเทศนาโดยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พระพุทธรูปไม้ เชี่ยนหมาก โบราณ วัตถุเครื่องใช้ในอดีตของชาวอีสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวรศักดิ์ วรยศ โทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓