ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

0
251

CAC website ตักบาตรนุ่งซิ่น ครั้งที่ 13

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๑๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ยี่ ปีวอก) ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า พร้อมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นในวิถีอีสาน ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๐

ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

กำหนดการ “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๑๓
วันพฤหัสบดี ๕ มกราคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ยี่ ปีวอก)
ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
************************************
เวลา ๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เดินทางมาถึงบริเวณพุทธศิลป์สถาน
เวลา ๐๗.๐๐ น. ภิกษุสงฆ์ ๙ รูป รับบิณฑบาต หน้าอาคารพุทธศิลป์
เวลา ๐๗.๑๕ น. ผู้บริหารและบุคคลากรร่วมใส่บาตรแก่ภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระคุณเจ้า จำนวน ๙ รูป ประธานพิธี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า พระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานในพิธีและแขก รับพรและกรวดน้ำ

หมายเหตุ
– อาหารแห้ง/หรือเงินและปัจจัยต่างๆ สำหรับตักบาตร ให้เตรียมมาเอง สำหรับพระสงฆ์ ๙ รูป
– การแต่งกาย สตรี ใส่ผ้าไทย (นุ่งซิ่น) บุรุษ ใส่ผ้าไทย ผ้าเบี่ยง หรือผ้าสไบ หรือผ้าขาวม้า และโสร่ง (หากไม่มีผ้าซิ่นสามารถยืมได้ที่บริเวณลงทะเบียน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑