สำนักวัฒนธรรม ร่วมยินดีและสะท้อนการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

0
307

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม และนางสาวคณิตตา คลังทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ ผศ.สาริสา อุ่นทานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสร่วมนิเทศนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาทางภาษาและวรรณกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายบัญชา พระพล กล่าวว่า ในการนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการสะท้อนผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงบรรยากาศและความรู้สึกในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้กับนักศึกษา พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต สำนักวัฒนธรรมขอขอบคุณและชื่นชมยินดีนักศึกษาที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษาได้สร้างความประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานในฐานะบุคลากรของสำนักวัฒนธรรม ซึ่งสำนักวัฒนธรรมต้องขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่อยไปจนถึงอนาคต

ข่าว เฉลิมขวัญ เนื่องภักดี | ภาพ คณิตตา คลังทอง | เรียบเรียง ณัฐวุฒิ จารุวงศ์