มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดกฐินพระราชทาน๕๙

0
682

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาการถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดถวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดเงินในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ รวมจำนวนเงิน ๑,๗๒๒,๘๕๘.๓๘ บาท

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ให้พรแด่พุทธศาสนิกชน การสร้างกุศลทอกฐินถือเป็นการสร้างบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เพื่อรับอานิสงค์อันไพบูลย์ประเสริฐยิ่งสมกับกำลังจิต เป็นการจรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งให้มุ่นคงถาวรสืบต่อไปชั่วกาลนาน

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปทอดถวาย ถือเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านพุทธศาสนา ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญด้านทำนุบำรุงพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี ๒๕๕๙ นี้ ได้นำมาทอดที่ ณ วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถือปฏิบัติในการนำกฐินทอดถวายอย่างต่อเนื่องทุกปีในการนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามาร่วมทำบุญ รวมไปถึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมด้วย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม ในปีนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาซึ่งทุกท่านจักได้บุญกุศลกลับไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นถ้วนทั่วกัน ในปี ๒๕๖๐ กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวาย ในวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาแสดงธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไทยพุทธคยา โดย พงศพร อุปนิ และเฟซบุ๊ค Tulayar Tu Komsavat