ขอเชิญร่วมประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙

0
399

banner_กระทงและขบวนแห่59-01-01

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานสีฐานเฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2016)

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร “การประกวดขบวนแห่กระทง” —> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร “การประกวดกระทง” —> คลิกที่นี่

การรับสมัคร
๑. ผู้สนใจจะส่งกระทงเข้าประกวดทุกชนิด และ ขบวนแห่ โปรดติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบ สมัครได้ที่ สำนักวัฒนธรรม อาคารหอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัย-ขอนแก่น โทร/โทรสาร ๐-๔๓๓๓-๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑ หรือ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ ww.kku.ac.th หรือ cac.kku.ac.th
๒. กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ (หากพ้นกำหนดจะไม่รับสมัคร)
๓. การสมัครส่งกิจกรรมเข้าประกวดทุกประเภท ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลาที่กำหนด(หากไม่มีเอกสารหลักฐานจะมีผลต่อการตัดสินและคะแนน)
๔. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สอบถามได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0 4333 2760 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th