มข.ผสานกระทรวงวัฒนธรรม MOU และเปิดศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น

0
668

ศูนย์บันดาลไทย 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือกระทรวงวัฒนธรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมมุ่งเน้นเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ของไทยและพื้นถิ่นภาคอีสาน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เชิงอุตสาหกรรม พร้อมพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) พร้อมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกระทรวงวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

ศูนย์บันดาลไทย

สำหรับศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) เป็นหน่วยงานและศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “9 เสน่ห์ 8 วิถี” ทั้งนี้ศูนย์บันดาลไทยเป็นพื้นที่รวบรวมและสังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ให้สะท้อนออกมาเป็น “เสน่ห์ไทย” เพื่อนำมาใช้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกที่ดีงามและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมไทยนั้นมาจาก 2 ส่วนสำคัญ คือ สินทรัพย์ทางด้านวัตถุ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และส่วนที่สองคือ สินทรัพย์ทางด้านวัฒนธรรมเช่น ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้า เป็นต้น ภายในศูนย์ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และห้องสมุด รวมทั้ง e-library ผ่าน www.bundanthai.com

ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์บันดาลไทยทั้งสิ้น 3 แห่งใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น จ.ราชบุรี และศูนย์บันดาลไทยไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย โดยมีการขยายการดำเนินงานในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตั้งที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_0004

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์บันดาลไทย โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินงานของศูนย์บันดาลไทยจะขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมในประเด็นหลักกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการรูปแบบดั้งเดิมสู่แนวคิดที่ต่อยอดและพัฒนาให้เกิดความร่วมสมัยได้ อาทิ หมอลำพื้นบ้าน ฮูปแต้ม ทุงโบราณอีสาน (ตุง) และโคมไฟอีสาน พร้อมนิทรรศการที่เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมอีสานเพื่อต่อยอดสู่ลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งได้พื้นฐานจากศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาวอีสาน อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Space) พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้สนใจ และศิลปินอิสระร่วมเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเป็นพื้นที่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์บันดาลไทย 11

นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทางด้านวัฒนธรรมจึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บันดาลไทย” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ แนะนำ ให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) พร้อมเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “9 เสน่ห์ 8 วิถี” อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานในการสร้างแรงบันดาลใจในการนำ “เสน่ห์ไทย” จากทุนวัฒนธรรมในถิ่นต่างๆ มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมทั่วประเทศ และสังเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา ที่ทำให้ผู้สนใจได้เห็นรูปธรรมที่จับต้อง และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพิ่มเติมว่า ภารกิจของศูนย์บันดาลไทย คือ การรวบรวม สังเคราะห์ และบริหารทุนวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลาย ให้ออกมาเป็น ‘เสน่ห์ไทย’ ที่สามารถนำมาใช้อย่างร่วมสมัย ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีแนวคิดและพันธกิจคล้ายคลึงกัน เพื่อให้นำไปใช้ขยายผลสู่สารธารณะต่อไป ในที่นี้หมายถึงผู้ประกอบหลากหลายระดับ ตั้งแต่ในระดับอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ จนถึงวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้าใจในการใช้เสน่ห์ไทยสร้างสรรค์และผลิตงานที่มีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะก้าวไปสู่การเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ