สำนักวัฒนธรรมผสานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมมช.

0
259

ฝ่ายศิลปวัฒธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นการหารือแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการสนองตอบเป้าประสงค์ในการพัฒนาการดำเนินงานพื้นที่สร้างสรรค์ อาทิ บริเวณบึงสีฐาน คุ้มสีฐาน และหอศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของภูมิภาค พร้อมสร้างความร่วมมือในการเป็นคู่เทียบด้านการประกันคุณภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีแนวคิดและพันธกิจที่มีความคล้ายคลึงสอดคล้องร่วมกันกับสำนักวัฒนธรรม และเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์การ (Organization Development) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางที่ดีสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในกรอบแนวความคิดของการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน นอกจากนี้ได้มีการร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ ได้แก่ การจัดพื้นที่สร้างสรรค์จากฐานความร่วมสมัย และการจัดพื้นที่สร้างสรรค์โดยการประยุกต์ใช้แนวทางดั้งเดิมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางมรดกและวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพระตำหนักดาราภิรมย์

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้สานสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือต่อยยอดสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภารกิจที่คล้ายคลึงกันในการทำนุบำรุง ส่งเสริม และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น อีกทั้งเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเสาหลักที่ ๓ (Culture and Care Community) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสร้างโอกาสร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโดยเฉพาะกับหน่วยงานที่มีพันธกิจและภารกิจคล้ายคลึงกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวคิดการสร้างองค์กรในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า สำนักวัฒนธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) ตลอดจนการขยายเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นโอกาสที่สร้างแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งศิลปวัฒนธรรมถูกผนวกเข้ากับสังคม วิถีการดำเนินชีวิต และเศรษฐกิจ อีกทั้งขอขอบคุณสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสำนักวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น