มข. สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ปี ๕๙

0
381

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์, สำนักวัฒนธรรม, สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม นำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในโครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙” เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในเส้นทาง ๓ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-เลย นำโดยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม นายภาสกร เตือประโคน ผู้
ช่วยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และนายอมร สินธุ์เธาว์ ตัวแทนสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธากว่า ๓๐๐ คน ร่วมเดินทางสายบุญถวายเทียนในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

เส้นทางทั้ง ๙ วัด ประกอบด้วย วัดป่าภูเม็งทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น, วัดป่ากิตติยานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น, วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น, วัดสามัคคีสิริมงคล (วัดป่าสุขเกษม) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู, วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน อ.วังสะพุง จ.เลย, วัดป่าสิริปุญญาราม อ.วังสะพุง จ.เลย, วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย, วัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย) อ.วังสะพุง จ.เลย และ วัดป่าสันติธรรม (วัดป่าห้วยเดื่อ) อ.หนองหิน จ.เลย

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจร่วมเดินทางสายบุญ เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภูมิภาค ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดในการทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยไทยธรรมจำเป็นอื่น ๆ แด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา เป็นการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบไป อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำแนวคิดไปใช้ในการดำรงตนให้อยู่ในครรลองคลองธรรม ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรักษาวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม

สำหรับการสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๕๙ จัดเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และญาติธรรมจากชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เป็นการถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสัญจรถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ผู้สูง
อายุ และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่งทุกปี

ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

ภาพ ภาสกร เตือประโคน, ตุลยา นานอก, วีรพล เมธาพสุธารกุล