ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ปี ๕๙”

0
748

A4-mini

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม สภาพนักงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสายบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในโครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙” เส้นทาง ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-เลย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. ๐๔๓ ๓๓๒ ๐๓๕ (คุณตุลยา), ๐๔๓ ๓๓๒ ๗๖๐ (คุณวรศักดิ์, คุณพิธัญญา) ด่วนรับจำนวนจำกัด (๓๐๐ บาท/ท่าน)

เส้นทางทั้ง ๙ วัด ประกอบด้วย

๑. วัดป่าภูเม็งทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
๒. วัดป่ากิตติยานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
๓. วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
๔. วัดสามัคคีสิริมงคล (วัดป่าสุขเกษม) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๕. วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน อ.วังสะพุง จ.เลย
๖. วัดป่าสิริปุญญาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
๗. วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย
๘. วัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย) อ.วังสะพุง จ.เลย
๙. วัดป่าสันติธรรม (วัดป่าห้วยเดื่อ) อ.หนองหิน จ.เลย

สำหรับ โครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๕๙” จัดเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และญาติธรรม ได้ร่วมกันทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา และส่งเสริมการถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามในแต่ละพื้นที่ตลอดเส้นทาง ๙ วัด ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-เลย

หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ และชุดขาว (สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในช่วงเย็น) พักค้างคืนรวมที่วัด เป็นห้องโถง มีหมอนและเสื่อให้

——————————————————–

กำหนดการ
โครงการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๖–๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ วัด/สำนักสงฆ์ต่างๆ รวม ๙ วัด ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-เลย
***************************

วันเสาร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก )
๐๕.๓๐ น. ผู้ร่วมสัญจร พร้อมกันหน้าอาคารศูนย์อาหารและบริการ
๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๑) วัดป่าภูเม็งทอง หมู่ที่ ๗ บ.เหมือดแอ่ ต.เม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าภูเม็งทอง
๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๒) วัดป่ากิตติยานุสรณ์ บ.ภูเวียง ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
๑๐.๐๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่ากิตติยานุสรณ์
๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๓) วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
๑๑.๓๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำผาเกิ้ง
๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไป (๔) วัดสามัคคีสิริมงคล (วัดป่าสุขเกษม) บ.สุขเกษม อ.เมืองจ.หนองบัวลำภู
๑๔.๓๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดสามัคคีสิริมงคล (วัดป่าสุขเกษม)
๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางไปอ.วังสะพุง จ.เลย
๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไป (๕) วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน บ.กกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
๑๘.๓๐ น. เดินทางถึงวัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน (พักแรมร่วมปฏิบัติธรรม)
ผู้ร่วมสัญจร ไม่ร่วมปฏิบัติธรรม พักแรม – อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ : (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก )
๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และถวายเทียนพรรษาณ วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน
๐๘.๐๐ น. อาหารเช้า ณ วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน
๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางไป (๖) วัดป่าสิริปุญญาราม บ.หมากแข้ง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
๐๙.๐๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าสิริปุญญาราม
๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๗) วัดป่าม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
๑๑.๐๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าม่วงไข (รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดวัดป่าม่วงไข่ )
๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๘) วัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย) บ.โนนกกจาน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
๑๕.๐๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย)
๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไป (๙) วัดป่าสันติธรรม (วัดป่าห้วยเดื่อ) ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
๑๗.๐๐ น. ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าสันติธรรม (วัดป่าห้วยเดื่อ)
๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๐.๐๐ น. ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญ

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
ท่านที่ไม่สามารถไปร่วมสัญจรฯ บริจาคสมทบ ปัจจัยไทยธรรม ตามกำลังศรัทธา