มข.ครบรอบ ๕๒ ปี จัดงานบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ”

0
362

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗๐๐ น.มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม และชมรมพุทธศาสน์และประเพณี จัดพิธี “วัฒนธรรมนำวิถี ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ”ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ ๒๕ปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๕๒ รูป โดยมีพระราชปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองกุง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ สังเกตว่าทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ล้วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ยิ่งเพิ่มความน่าจดจำ ความงดงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่ง ซึ่งการได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรนี้ เพื่อน้อมนำบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมต่อไป
จากนั้น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเจริญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้า ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสิริคุณากร เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ โดยมีพระเถระและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ได้แก่ หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดป่าสุขเกษม จ.หนองบัวลำภู หลวงพ่อมนูญชัย มนูญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จ.มหาสารคาม หลวงพ่อสาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง จ.ขอนแก่น หลวงปู่บัวทอง อัตตทันโต วัดป่าอรัญวิเวก จ.อุดรธานี หลวงพ่อทวี ปุญญปัญโญ วัดป่าสันติธรรม จ.เลย หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น หลวงพ่อสุบรรณ์ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง จ.ขอนแก่น พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์นิคม นิคมวโร วัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์ และพระอาจารย์ปรีดี ผลญาโน วัดป่ากิตติญานุสรณ์ จ.ขอนแก่นเจริญพระพุทธมนต์และให้พรเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ ๕๒ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวเข้าสู่ยุคที่สามทศวรรษที่หก(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจุบัน) โดยในทศวรรษนี้ วางเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน การมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำวิจัย การผลิตบัณฑิตที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถเผชิญปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมทิศทางการวิจัยจากภาพปัญหาจริงในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ปัญหาของประเทศชาติ และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานอันมุ่งมั่นของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมสืบไป

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง