มข.อนุรักษ์ไทย ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ

0
417

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 7.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา และชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ตักบาตรเนื่องในวันพระแรกของปีพุทธศักราช 2559 ภายใต้โครงการ “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ” โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 100 คน ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นขุมปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวกระตุ้นให้คนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ได้เกิดสำนึกในพระพุทธศาสนา ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และรากเหง้าของตนเอง สอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 Culture and Care Community ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ โครงการตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของบรรพบุรุษให้เกิดการสำรวมทั้งกาย วาจา และใจ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันพระแรกของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2559
“สิ่งสำคัญของการทำบุญจะต้องสำรวม กาย วาจา และใจ โดยเฉพาะ กาย เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่าย รูปกายจะปรากฏก่อนการกระทำเสมอ ฉะนั้นเมื่อเราแต่งกายดี คิดดี พูดดี ก็นับเป็นพุทธบูชาเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา จะสังเกตเห็นว่าบรรพบุรุษเรามักหาสิ่งดีเพื่อบูชาพระสงฆ์เสมอ อาทิ การแต่งกายด้วยผ้าไหมอย่างดีเข้าวัด การคัดสรรค์อาหารอย่างดีถวายพระสงฆ์ เพราะเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนา ฉะนั้นเชื่อว่าชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างก็มีความรักถิ่น รักประเพณีไทย แต่มีโอกาสในการปฏิบัติน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงอาสาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม เปิดโอกาส ให้ท่านได้มีพื้นที่ในการบำเพ็ญบุญตามวิถีดั้งเดิม ในการถือศีลทางกาย วาจา ใจ ภายใต้โครงการนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะหน่วยงานต่างๆ” รองศาสตราจารย์นิยม กล่าว
นอกจากนี้สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีกิจกรรม ภายใต้แนวคิด ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ ในโครงการ “บุญข้าวจี่ วาเลนไทน์” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ก.พ. 58 เพื่อเปิดโอกาสให้หนุ่มสาว บุคลากร ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้ระลึกถึงการทำบุญพื้นถิ่นอีสาน โดยจะมีมหรสพตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และมีกิจกรรมจี่ข้าวในเวลา 03.00 น. เพื่อนำมาตักบาตรข้าวจี่ถวายแด่พระสงฆ์ ในเช้าวันที่ 14 ก.พ. 59 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญข้าวจี่ตามประเพณีไทย ตามวันและเวลาดังกล่าว

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย
ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์