มข.จับมือ ก.วัฒนธรรมเตรียมจัดตั้งศูนย์บันดาลไทย ภาคอีสาน

0
374

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือกับนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการกองกลาง กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษา แนะนำ และหาแนวทางความร่วมมือและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบูรณาการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บันดาลไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ คุ้มสีฐานและอาคารสิริคุณากร

สำหรับศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) เป็นหน่วยงานและศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “๙ เสน่ห์ ๘ วิถี” ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์บันดาลไทยทั้งสิ้น ๓ แห่งใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น จ.ราชบุรี และศูนย์บันดาลไทยไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการดำเนินงานในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแผนการจัดตั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ภาพ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ และ www.bundanthai.com