มข.รับมอบเกวียนโบราณอีสานที่มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อีสาน

0
457
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม โดย ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม เป็นตัวแทนผู้รับมอบเกวียนโบราณอีสานจากคุณแม่อำนวย สังคะศิลา และครอบครัว จำนวน ๓ เล่ม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธศิลป์สถาน โดยเป็นเกวียนโบราณอีสานที่มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อีสาน
คุณแม่อำนวย สังคะศิลา กล่าวว่า เจตนารมณ์ในการมอบเกวียนแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งปัญญาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศไทยโดยมอบให้เพื่อเป็นการต่อยอดและนำไปสู่การศึกษา รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บรักษามรดกของบรรพบุรุษ เนื่องจากเกวียนแต่ละเล่มมีความสวยงามและสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือดีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากนาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร มีการแกะสลักไม้ที่มีลวดลายวิจิตร งดงาม เป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ในภาคอีสานเท่านั้น
ผศ.ทรงวิทย์ พิพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ตัวแทนผู้รับมอบกล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม ในการรับมอบมรดกที่ทรงคุณค่าของชาวอีสาน ซึ่งลักษณะของเกวียนเป็นเกวียนโบราณ มีลวดลายการแกะสลักที่วิจิตรงดงามเป็นเอกลักษณ์ที่มีในพื้นถิ่นชาวอีสานเท่านั้น ซึ่งเป็นช่างฝีมือดีที่ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อีสาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙